Privacy verklaring HOUTFABRIEK 

Klingen Bomen
Moersbergselaan 15
3941 BW Doorn
Nederland
06 21 21 73 05 
kvk: 30058982
btw nummer: NL067492800B01


Klingen Bomen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Persoonsgegevens die Klingen Bomen verwerkt
Klingen Bomen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Klingen Bomen verwerkt:
Voor- en achternaam
Adresgegevens 
E-mailadres
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Klingen Bomen raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Klingen Bomen zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via simon@mooierbos.nl, dan verwijdert Klingen Bomen deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Klingen Bomen persoonsgegevens
Klingen Bomen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Klingen Bomen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
- Klingen Bomen verwerkt ook persoonsgegevens als hier wettelijk een verplichting toe is, zoals gegevens die Klingen Bomen nodig heeft voor de belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Klingen Bomen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Klingen Bomen) tussen zit.
 
Klingen Bomen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Desktop/laptop (Microsoft), Excel, Word.
 
Hoe lang Klingen Bomen persoonsgegevens bewaart
Klingen Bomen bewaart contact gegevens zolang er een samenwerking is en na het beëindigen niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Klingen Bomen hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van Persoonsgegevens: 
Persoonsgegevens > 7 jaar > Klanten vragen vaak nog om informatie na jaren, zo kunnen we u helpen. 
Personalia > 7 jaar > Klanten vragen vaak nog om informatie na jaren, zo kunnen we u helpen. 
Adres > 7 jaar > Klanten vragen vaak nog om informatie na jaren, zo kunnen we u helpen.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Klingen Bomen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluit Klingen Bomen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Klingen Bomen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken
Klingen Bomen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Klingen Bomen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatst Klingen Bomen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content aangeboden kan worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft Klingen Bomen u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klingen Bomen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Klingen Bomen van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens te sturen naar simon@mooierbos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Klingen Bomen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe Klingen Bomen persoonsgegevens beveiligt
Klingen Bomen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via simon@mooierbos.nl